Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023

Ενότητες

Πληροφορίες προγράμματος

Η αναγκαιότητα ανακαίνισης του κτιριακού τομέα στην Ελλάδα είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς έτσι επιτυγχάνονται ταυτόχρονα σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονόμησης κόστους, βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης, καθώς και της ασφάλειας και της υγειάς των πολιτών κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις επιταγές των καιρών: ανάγκες πολιτών, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες κλπ. Έτσι, το νέο Πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακό Αποδοτικό Σπίτι».

Ωφελούμενοι – Πίνακας Εισοδηματικών κατηγοριών & επιδοτήσεων

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» προβλέπει τη δυνατότητα δύο διαφορετικών τύπων αιτήσεων.

 1. Μεμονωμένα διαμερίσματα ή
 2. Μονοκατοικίες

Κατά την υποβολή αίτησης οι αιτούντες κατατάσσονται για τις ανάγκες του Προγράμματος στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες:

Εξοικονομώ 2023 - πίνακας 1

* Δεν είναι επιλέξιμες οι κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023», εφαρμόζεται ένα πλέγμα κοινωνικών, οικονομικών και ενεργειακών κριτηρίων, όπως αυτά φαίνονται παρακάτω:

Εξοικονομώ 2023 - πίνακας 2

Προϋποθέσεις ένταξης – Δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».
 • Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.
 • Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.

Εφόσον, η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Να μην χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών).
 2. Αντίγραφο Λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 3. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.
 4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
 5. Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τμημάτων και επιφανειών του ακινήτου στα οποία προτείνονται παρεμβάσεις. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατ’ελάχιστον πέντε (5) ηλεκτρονικά αρχεία μορφής jpeg.
 6. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν, υποβάλλεται από τον αιτούντα (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) και τους τυχόν λοιπούς συγκυρίους δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα VI.
 7. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή/και η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα: α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του, β) Φορολογική δήλωση για το έτος αναφοράς, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας. Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.
 8. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το Παράρτημα VII, καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Φορέα Υλοποίησης ότι πληρούνται τα κριτήρια του Προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
 9. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την 31.12.2021 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), υποβάλλονται επιπρόσθετα: α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας. β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. γ) Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα VIII), όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / τροποποίηση της δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9.
 10. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται η «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.
 11. Σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ενεργή ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

Εξοικονομώ 2023

Παρεμβάσεις

Στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εκτός από τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας, επιδοτούνται και οι παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας και έξυπνων συστημάτων. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που καλύπτονται είναι οι παρακάτω:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα
  ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω υποστηρικτικών υπηρεσιών:

 1. ΠΕΑ Α
 2. ΠΕΑ Β
 3. Ηλεκτρονική Ταυτότητα
 4. Τεχνικός σύμβουλος
 5. Άδεια / Μελέτη

Διαδικασίες και βήματα

Τα βήματα για να συμμετάσχει ένας Ωφελούμενος στο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών για την επιλεξιμότητα της κατοικίας
 2. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της κατοικίας στην περίπτωση που δεν υπάρχει & Επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 3. Υποβολή των δικαιολογητικών
 4. Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 5. Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
 6. Επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος
 7. Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επιθυμεί την διαμεσολάβηση της Υπογραφή της τραπεζικής δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)
 8. Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής
 9. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 10. Υποβολή παραστατικών και πιστοποιήσεων στο σύστημα
 11. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 12. Τελική εκταμίευση επιδότησης

Εξοικονομώ με Poliservice

Η Poliservice για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» σας παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ως σύμβουλοι έργου, αναλαμβάνουμε για εσάς την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος από την υποβολή της αίτησης σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων έως και την τελική υποβολή του φακέλου ολόκληρού του έργου ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας.

Οι διαδικασίες που γίνονται από την Poliservice είναι:

 • Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού και Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων
 • Υποβολή αίτησης
 • Υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που απαιτούνται
 • Υποβολή φακέλου ολοκλήρωσης έργου

Ο επαγγελματισμός και η πείρα των μηχανικών της εταιρείας μας, μπορούν να διασφαλίσουν την υποβολή μίας Πρότασης Ενεργειακών Παρεμβάσεων, προσαρμοσμένης στις ενεργειακές ανάγκες της δικής σας κατοικίας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των ιδιόκτητων συνεργείων μας, εξασφαλίζουν την σωστή εγκατάσταση των συστημάτων όλων των συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και οι ιδανικότερες συνθήκες άνεσης στο σπίτι σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Εξοικονομώ 2023» και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρείας μας θα έρθει άμεσα σε επαφή μαζί σας για τα επόμενα βήματα που θα χρειαστούν για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας