Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω

Ενότητες

Πληροφορίες προγράμματος

Το νέο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023, καθώς και από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις επιταγές των καιρών: ανάγκες πολιτών, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες κλπ. Ταυτόχρονα εντασσόμενο στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής πρωτοβουλίας «Το Σπίτι μου» στοχεύει στην ενίσχυση των νέων με στόχο να τους καταστεί εφικτό να εξασφαλίσουν μία πλήρη αναβάθμιση της οικίας τους.

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» χωρίζεται σε δύο υποενότητες:

 • Το «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, από το οποία τα 40 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome.
 • Το «Ανακαινίζω», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων.

* Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ».

Πρόγραμμα εξοικονομώ ανακαινίζω

Ωφελούμενοι – Πίνακας Εισοδηματικών κατηγοριών & επιδοτήσεων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Κατά την υποβολή αίτησης οι αιτούντες κατατάσσονται για τις ανάγκες του Προγράμματος στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες:Πρόγραμμα εξοικονομώ ανακαινίζω πίνακας 1

* Προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους αιτούντες που είναι πολύτεκνοι, με μια πρόσθετη επιχορήγηση (bonus), που ανέρχεται στο 15%.

Για την υπαγωγή στο «Ανακαινίζω», πέραν του του εισοδηματικού κριτηρίου, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 300.000 € σύμφωνα με τη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος.
Για την ένταξη στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», εφαρμόζεται ένα πλέγμα κοινωνικών, οικονομικών και ενεργειακών κριτηρίων, όπως αυτά φαίνονται παρακάτω:

Πρόγραμμα εξοικονομώ ανακαινίζω πίνακας 2

Προϋποθέσεις ένταξης – Δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ», και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ».
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω». Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021».

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών).
 2. Αντίγραφο Λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 3. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.
 4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
 5. Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τμημάτων και επιφανειών του ακινήτου στα οποία προτείνονται παρεμβάσεις. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατ’ελάχιστον πέντε (5) ηλεκτρονικά αρχεία μορφής .jpeg. Σημείωση: εφόσον υποβληθεί αίτηση και για το σκέλος «Ανακαινίζω», υποβάλλεται φωτογραφική αποτύπωση που αφορά τα τμήματα/επιφάνειες του ακινήτου στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις ανακαίνισης. Οι φωτογραφίες υποβάλλονται ως πρόσθετο δικαιολογητικό.
 6. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν, υποβάλλεται από τον αιτούντα (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) και τους τυχόν λοιπούς συγκυρίους δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα VI.
 7. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή/και η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα: α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του, β) Φορολογική δήλωση για το έτος αναφοράς, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας. Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.
 8. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το Παράρτημα VII, καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Φορέα Υλοποίησης ότι πληρούνται τα κριτήρια του Προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
 9. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την 31.12.2021 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), υποβάλλονται επιπρόσθετα: α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας. β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. γ) Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα VIII), όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / τροποποίηση της δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9.
 10. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται η «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.
 11. Σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ενεργή ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

Παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, δαπάνες ανακαίνισης που αφορούν στο σκέλος Ανακαινίζω και λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες.

Σκέλος «Εξοικονομώ»

 1. Κουφώματα
 2. Θερμοπρόσοψη & Θερμομόνωση δώματος
 3. Σύστημα θέρμανσης με Αντλία Θερμότητας, Λέβητα Φυσικού Αερίου, Γεωθερμική Αντλία κα
 4. Κλιματιστικά
 5. Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 6. Σύστημα παροχής ζεστού νερού (ηλιακός θερμοσίφωνας, σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας, αντλία θερμότητας)
 7. Σύστημα διαχείρισης ενέργειας (smarthome)
 8. Σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 9. Συστήματα σκίασης
 10. Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές

Σκέλος «Ανακαινίζω»

Εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω υποστηρικτικών υπηρεσιών:

 1. ΠΕΑ Α
 2. ΠΕΑ Β
 3. Ηλεκτρονική Ταυτότητα
 4. Τεχνικός σύμβουλος
 5. Άδεια / Μελέτη

Διαδικασίες και βήματα

Τα βήματα για να συμμετάσχει ένας Ωφελούμενος στο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών για την επιλεξιμότητα της κατοικίας
 2. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της κατοικίας στην περίπτωση που δεν υπάρχει & Επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 3. Υποβολή των δικαιολογητικών
 4. Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 5. Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
 6. Επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος
 7. Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επιθυμεί την διαμεσολάβηση της Υπογραφή της τραπεζικής δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)
 8. Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής
 9. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 10. Υποβολή παραστατικών και πιστοποιήσεων στο σύστημα
 11. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 12. Τελική εκταμίευση επιδότησης

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω με Poliservice

Η Poliservice για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους έως 39 ετών» σας παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ως σύμβουλοι έργου, αναλαμβάνουμε για εσάς την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος από την υποβολή της αίτησης σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων έως και την τελική υποβολή του φακέλου ολόκληρού του έργου ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας.

Οι διαδικασίες που γίνονται από την Poliservice είναι:

 • Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού και Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων
 • Υποβολή αίτησης
 • Υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που απαιτούνται
 • Υποβολή φακέλου ολοκλήρωσης έργου

Ο επαγγελματισμός και η πείρα των μηχανικών της εταιρείας μας, μπορούν να διασφαλίσουν την υποβολή μίας Πρότασης Ενεργειακών Παρεμβάσεων, προσαρμοσμένης στις ενεργειακές ανάγκες της δικής σας κατοικίας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των ιδιόκτητων συνεργείων μας, εξασφαλίζουν την σωστή εγκατάσταση των συστημάτων όλων των συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και οι ιδανικότερες συνθήκες άνεσης στο σπίτι σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα επιδότησης και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρείας μας θα έρθει άμεσα σε επαφή μαζί σας για τα επόμενα βήματα που θα χρειαστούν για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας