Πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ

Το πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Ενότητες

Πληροφορίες προγράμματος

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Νέο εξοικονομώ

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια του Προγράμματος, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Κατόπιν, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος, επιλέγοντας εάν επιθυμεί, τη χορήγηση δανείου και από ποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα γίνει αυτό.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου, μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά Ωφελούμενους σε σύμβουλο έργου.

Στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος θα αναρτώνται σε προκαθορισμένο διάστημα τριάντα (30) ημερών στοιχεία που αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν προκύψει από το ΠΕΑ και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, το 2 αντίστοιχο κόστος αυτών καθώς και λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά. Κατά την διαδικασία θα γίνονται ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις και οι υποβληθείσες αιτήσεις θα βαθμολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων στα πλαίσια σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας. Μετά το πέρας του άνω χρονικού διαστήματος, και έπειτα από την ολοκλήρωση ελέγχων και διασταυρώσεων, θα καταρτίζονται ανά νομό οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης. Με το πέρας της περιόδου ενστάσεων και την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης, θα εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα για τις επιτυχούσες αιτήσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων πόρων ανά νομό. Οι αιτήσεις, οι οποίες δε θα λάβουν απόφαση υπαγωγής, διατηρούν τη θέση τους στους πίνακες οριστικής κατάταξης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της υπαγωγής, θα γίνεται κάλυψη της θέσης από την αμέσως επόμενη αίτηση σύμφωνα με τους πίνακες οριστικής κατάταξης και στα πλαίσια διαθεσιμότητας των αντίστοιχων πόρων.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διενεργείται επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή (διαφορετικό από τον Ενεργειακό επιθεωρητή που συνέταξε το Α’ ΠΕΑ), και εκδίδεται νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει του Β’ ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας, και του ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του Προγράμματος στους Ωφελούμενους.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται ως ορισμένο ποσοστό από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για προκαθορισμένο διάστημα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. Ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή του διανέμεται ανά νομό.

Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές κατηγορίες – Πίνακας Επιδοτήσεων

Το πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ» προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης τριών διαφορετικών τύπων αιτήσεων, σύμφωνα με του παρακάτω ορισμούς:

 1. Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μικτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
  Εκδίδεται ΠΕΑ α) για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτήριο ή β) για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για το τμήμα του κτηρίου που αφορά στην μοναδική κατοικία του κτηρίου.
 2. Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτηριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων κατοικίας που περιλαμβάνουν και χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
  Εκδίδεται ΠΕΑ για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Πολυκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτήριο ή το τμήμα του που αφορά στο σύνολο των κατοικιών του κτηρίου.
 3. Διαμέρισμα: κτηριακή μονάδα – ιδιοκτησία (κατοικία) εντός κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας. Εκδίδεται ΠΕΑ για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Πολυκατοικία» και αναγράφεται τίτλος για την κτηριακή μονάδα (π.χ. Διαμέρισμα Α1).
  Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επιδότηση που δικαιούνται οι Ωφελούμενοι του Προγράμματος με βάση το ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα κατά το 2020.

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / Ενοικίαση
1 ≤ 5.000 ≤ 10.000 75/% 40%
2 > 5.000 – 10.000 > 10.000 – 20.000 70/% 40%
3 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000 55/% 40%
4 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 45/% 40%
5 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 60.000 40/% 40%

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (φορολογικό έτος 2020). Ειδικά στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αυτή τεκμηριώνεται με αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία, το εισόδημα θεωρείται μηδέν (κατηγορία 1). Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 1 γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα». Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος TAXIS και αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί 8 ως εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Εάν στα πλαίσια έγγαμης σχέσης ή ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται στο φορολογικό Μητρώο του TAXIS, υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις φορολογίας, γίνεται η άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων και η αναγωγή τους σε «οικογενειακό εισόδημα». Αν η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο σε «οικογενειακή» φορολογική δήλωση και δηλώνει και το ίδιο εισοδήματα, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 1 γίνεται συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδημα της οικογένειας στην οποία ανήκει, ως ανωτέρω.

Νέο εξοικονομώ

Εάν ο αιτών (στην περίπτωση οικογένειας/ΜΣΣ, ή/και η σύζυγος/ΜΣΣ) είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, το εισόδημα του θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος επιβολής εισφοράς» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβληθεί στην Ελλάδα και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του (για τα ανωτέρω βλ. & Ειδικές Περιπτώσεις αιτήσεων), για το έτος αναφοράς (2020). Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1) ή, εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας, στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Προϋποθέσεις ένταξης – Δικαιολογητικά – Κριτήρια ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων

Με σκοπό τη διευκόλυνσή σας συγκεντρώσαμε όλες τις προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την ένταξη σας στο πρόγραμμα ‘’Νέο Εξοικονομώ’’.

Προϋποθέσεις ένταξης

 1. Η κατοικία πρέπει να υφίσταται νόμιμα (απόδειξη με οικοδομική άδεια ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο)
 2. Δεν πρέπει να έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 3. Πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (αποδεικνύεται από τα στοιχεία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων 3 ετών)
 4. Πρέπει να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 5. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στη βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης κατά τουλάχιστον 3 βαθμίδες
 6. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία και μόνο αίτηση
 7. Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενος κύκλους του Εξοικονομώ ΙΙ (2014-2020) δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο τρέχον πρόγραμμα
 8. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά από τον 11.2017

Δικαιολογητικά

Α. Φορολογικά

 1. Ε1
 2. Ε9
 3. Εκκαθαριστικό
 4. Ε2 (σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης)

Β. Πολεοδομικά

 1. Οικοδομική άδεια
 2. Κάτοψη κατοικίας
 3. Νομιμοποιήσεις (αν υπάρχουν)

Γ. Κτηματολόγιο και Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
Δ. Ταυτότητα
Ε. Πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός ρεύματος
ΣΤ. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας / Πιστοποίηση ΚΕΠΑ
Ζ. Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου (απαιτείται μετά από την έκδοση της τελικής απόφασης υπαγωγής ακινήτου στο πρόγραμμα)
* Η πλήρης λίστα των δικαιολογητικών θα ανανεωθεί με την επίσημη έκδοση του Προγράμματος.

Κριτήρια και Ποσόστωση για την Προτεραιοποίηση και τη διαμόρφωση της Σειράς Κατάταξης των αιτήσεων Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η Σειρά Κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά. Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής που διαμορφώνει τη βαρύτητά τους αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Καλύτερη Βαθμολογία
(100 μόρια)
Χειρότερη Βαθμολογία
Κ1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50% 0,2 0,9
Κ2 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,218
Κ3 Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ
Κ4 Παλαιότητα κατασκευής 3% 1955 και άνω 2011
Κ5 Εισόδημα (€)  / μέλος οικογένειας 14% 1.000€ /
άτομο οικογένειας
30.000€ / άτομο οικογένειας
Κ6 ΑΜΕΑ 7% Σταθερό Σταθερό
Κ7 Πολύτεκνοι 7% Σταθερό Σταθερό
Κ8 Μονογονεϊκή οικογένεια 7% Σταθερό Σταθερό

 

Παρεμβάσεις

Στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ εκτός από τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας, επιδοτούνται και οι παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας και έξυπνων συστημάτων. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που καλύπτονται είναι οι παρακάτω:

Α. Παρεμβάσεις Ενεργειακής Εξοικονόμησης

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση/ αντικατάσταση θερμοπρόσοψης – θερμομόνωσης
 3. Τέντες & συστήματα σκίασης
 4. Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (λέβητες φυσικού αερίου, υγραερίου, αντλίες θερμότητας κλπ.)
 5. Αντικατάσταση/ εγκατάσταση κλιματιστικών
 6. Τοποθέτηση συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

* Επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ είναι υποχρεωτική.

Β. Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων

 1. Συστήματα «Έξυπνου Σπιτιού – Smart Home» (έξυπνοι θερμοστάτες, έξυπνος φωτισμός, αισθητήρες απομακρυσμένου ελέγχου)

Γ. Λοιπές δαπάνες

 1. Ενεργειακή επιθεώρηση
 2. Δαπάνη μηχανικού

Διαδικασίες και βήματα

Τα βήματα για να συμμετάσχει ένας Ωφελούμενος στο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών για την επιλεξιμότητα της κατοικίας
 2. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της κατοικίας
 3. Επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 4. Υποβολή των δικαιολογητικών
 5. Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου και δημοσίευση τελικού Πίνακα Κατάταξης
 6. Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επιθυμεί την διαμεσολάβηση της Υπογραφή της τραπεζικής δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)
 7. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 8. Υποβολή παραστατικών και πιστοποιήσεων στο σύστημα
 9. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 10. Τελική εκταμίευση επιδότησης

Νεο Εξοικονομώ με Poliservice

Η Poliservice για το πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ» σας παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ως σύμβουλοι έργου, αναλαμβάνουμε για εσάς την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος από την υποβολή της αίτησης σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων έως και την τελική υποβολή του φακέλου ολόκληρού του έργου ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας.

Οι διαδικασίες που γίνονται από την Poliservice είναι:

 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού και Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων
 • Υποβολή αίτησης
 • Υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που απαιτούνται
 • Υποβολή φακέλου ολοκλήρωσης έργου

Ο επαγγελματισμός και η πείρα των μηχανικών της εταιρείας μας, μπορούν να διασφαλίσουν την υποβολή μίας Πρότασης Ενεργειακών Παρεμβάσεων, προσαρμοσμένης στις ενεργειακές ανάγκες της δικής σας κατοικίας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των ιδιόκτητων συνεργείων μας, εξασφαλίζουν την σωστή εγκατάσταση των συστημάτων όλων των συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και οι ιδανικότερες συνθήκες άνεσης στο σπίτι σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στο 210 3000370.